روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

27 اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی بر تمامی دست اندرکاران صدیق و سختکوش حوزه روابط عمومی گرامی باد.

"روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس"