آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر تازه شهر

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر  تازه شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر  تازه شهر