با حضور مدیرکل تعاون کاررفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی؛

جلسه بررسی مسا ئل و مشکلات جامعه کارگری کارفرمایان وتعاونگران

جلسه بررسی مسا ئل و مشکلات جامعه کارگری کارفرمایان وتعاونگران
جلسه بررسی مسا ئل و مشکلات جامعه کارگری کارفرمایان وتعاونگران با حضور مدیرکل تعاون کاررفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی و فرماندار سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بمنظوربررسی مسائل ومشکلات جامعه کارگری کارفرمایان وتعاون گراها جلسه ای با حضور مدیرکل ومعاونین درسالن شهید سالمی این شهرستان برگزارشد .
اصغری فرماندار سلماس دراین جلسه درسخنان خود تاکید درتسریع پروندهای افراد صاحب شغل سخت وزیان اور ورفع مشکلات تعاونیهای راکد ونیمه تعطیل ومشکلات تعاونی های مرزنشنان کرد.
درادامه این جلسه کارگران کارفرمایان وصاحبان تعاونی ها بصورت چهره به چهره مشکلات خودرا با مسئولین درمیان گذاشتند
نقی زاده مدیرکل تعاون کاررفاهاجتماعی نیز دراین جلسه گفت این شهرستان با داشتن ٢٦٠ تعاونی شناسنامه داریکی ازشهرستانهای موفق استان درتعاونی ها بوده که بیش از ١٤٠٠٠ هزارنفر درزمینه های تولید وتوزیع خدمات صنعت وکشاورزی فعالیت دارند   وتعاونی های این شهرستان درسالجاری بالغ بر ٦ میلیون دلار صادرات داشته که امید است تا پایان سال صادرات این شهرستان توسط تعاونی بیش ازده میلیون دلار برسد
وی یاداورشد: با توجه به امار بیمه شدگان این شهرستان باید درمانگاه پلی کلنیک این  شهرستان به دی کلینیک تبدیل شود.