بهره برداری از ۵ طرح عمران روستایی

در ششمین روز ازهفته دولت درشهرستان سلماس بهره برداری از ۵ طرح عمران روستایی بصورت همزمان درروستای مرزی اورتانوس بخش کوهسار این شهرستان با حضور مسئولین بهره برداری رسید برای اجرای این طرحها توسط دهیاری بالغ بر ۲۵ میلیاردریال هزینه شده است وبا اجرای این طرحها بیش از ۱۰۰۰ نفر ازخدمات مطلوب درروستاها بهره مند شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ در ششمین روز ازهفته دولت درشهرستان سلماس بهره برداری از ۵ طرح عمران روستایی بصورت همزمان درروستای مرزی اورتانوس بخش کوهسار این شهرستان با حضور مسئولین بهره برداری رسید برای اجرای این طرحها توسط دهیاری بالغ بر ۲۵ میلیاردریال هزینه شده است وبا اجرای این طرحها بیش از ۱۰۰۰ نفر ازخدمات مطلوب درروستاها بهره مند شدند
همچنین اب رسانی به روستای مرزی وصعب العبور اورتانوس با حضور نماینده مردم ومسئولین مورد بهره برداری قرارگرفت برای اب رسانی به این روستا ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است .
با حضور مدیرکل راه وشهرسازی استان، نماینده مردم  و معاون فرماندار سلماس عملیات طرح بهسازی واسفالت راه روستایی داراب به دلزی بطول ۶ کیلو متر وبا اعتبار ۴۰ میلیاردریال کلنگ زنی شد همچنین ۴ کیلومتر محور داراب به دلزی با اعتبار ۱۳ میلیاردریال به بهره برداری قرارگرفت .
عملیات اجرایی خط تغذیه گازرسانی به روستاهای بخش کوهسار مسیر روستاهای کتبان به چهریق با اعتبار یکصد میلیاردریال با حضورمسئولین کلنگ زنی شد
عملیات اجرای بهسازی وتعریض محورسلماس به روستای هفتوان کلنگ زنی وبصورت همزمان درروستای هفتوان روکش اسفالت ۵ روستا مورد بهره برداری قرار گرفت برای این طرحها ۲۷ میلیاردریال هزینه شده است .
همچنین همزمان با هفته دولت دراین شهرستان ۳ طرح عمران روستایی درروستای هفتوان با ۱/۵ میلیاردریال موردبهره برداری قرارگرفت .
ودراین شهرستان هشتمین جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل توسط بخش خصوصی با اعتبار ۹ میلیاردریال به بهره برداری قرار گرفت