چارت سازمانی

 ردیف  نام و نام خانوادگی  سمت 
             1 علی اکبر عسکری  فرماندار 
            2 عباس  محمدزاده  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی  
            3 توحید معصوم زادگان  معاون برنامه‌ریزی و  امور عمرانی 
            4 شیوا  مناف زاده  بخشدار مرکزی 
            5 رامین عبدالهی  بخشدار کوهسار 
            6 حسن اسدالهی  مسئول حراست 
            7 رضا راعی  مسئول دفتر فرماندار 
            8 پیمان حسین زاده  مسئول پیگیری امورات دفتر فرماندار 
             9 علی طالعی  مسئول دفتر معاون فرماندار 
          10 سجاد  پورمحمد   مسئول دفتر امور سیاسی و امنیتی 
          11 علیرضا  عبداله زاده  کارشناس دفتر سیاسی 
          12 آرمان سعیدی   مسئول دفتر امور اجتماعی و انتخابات 
         13 زهرا  امراهی  مسئول امور مالی و اداری 
         14 مرضیه قاسم نژاد  کارشناس امور مالی و اداری 
         15 سید یاسر غنی زاده   مسئول روابط عمومی 
         16 حجت خورشیدی  دفتر معاون برنامه‌ریزی و امور عمرانی 
         17 مهدی کرامت  کارشناس شوراها ، دهیاریها و امور شهری 
         18 رحیم  نبی زاده  (کارپرداز) کارشناس  برنامه ریزی و امور عمرانی 
          19 مرتضی سیدپور  کارشناس دفتر فنی و عمرانی 
          20 آرزو بیگی  مسئول امور بانوان 
          21 اکرم  غفاری  مسئول دبیرخانه 
         22 هاجر نجمی  کارشناس دبیرخانه