جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان و کارگروه آب و خاک ،کشاورزی و منابع طبیعی سلماس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سلماس و کارگروه آب، خاک کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سلماس صبح امروز در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری سلماس با حضور مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و معاون آب منطقه ای استان آذربایجان غربی با اشاره به لزوم حفاظت از منابع آب شهرستان اظهار داشت: یکی از حوزهای مهم و پایه اصلی کشور تحقق یافتن توسعه اقتصادی و کشاورزی و منابع آب است که به علت تغیرات آب هوایی و توزیع پراکنش بارندگی کم شده و وبا کمبود آب در کشور مواجه شده ایم. و ازیک طرف هم فرهنگ استفاده از آب در کشور ما به خوبی انجام نمی شود هم در مسایل بهداشتی و شرب و مصرف در کشاورزی که باعث به هدر رفتن آب در طول سال میشود و باید فرهنگ آموزش همگانی و صیانت از منابع خدادادی در جامعه نهادینه بشود .

فرماندار سلماس افزود: به دليل محدودیت منابع آب وتوزیع نامناسب بارندگی هاي فصلی باید منابع آب های سطحی وزیر زمینی موجود رابه خوبی شناسایی وبهره برداري از آنها به صورت برنامه ريزي شده و دقيق صورت گيرد.

اصغری با اشاره به اینکه آبیاری نوین و قطره ای در سطح شهرستان سلماس بصورت ضعیف عمل شده است، گفت: با همکاری و مساعدت دستگاه های متولی و استقبال خوب کشاورزان عزیز امسال در این حوزه شاهد فعالیت های خوبی خواهیم شد . از برداشت های غیر مجاز آب مقابله خواهد شد.

شایان ذکر  است در ادامه این جلسه مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی و معاون آب منطقه ای استان آذربایجان غربی و مدیر جهاد کشاورزی سلماس و مدیر منابع آب سلماس از آخرین وضعیت منابع آب شهرستان ارائه گزارش دادند.

گفتنی است جلسه شورای حفاظت منابع آب به منظور ایجاد وحدت رویه ی اجرایی و نظامند کردن بهره برداری ، حفاظت از منابع آب برای توسعه پایدار و نیز در جهت به تعادل رسیدن منابع ومصارف آب در شهرستان تشکیل و با توجه به اهمیت مدیریت منایع آب ، تدوین دستورالعمل اجرایی حفاظت کمی و کیفی منابع آب وهمچنین زمانبندی و اولویت اجرای احکام صادره در زمینه تخلفات منابع آب ونوع مصرف، هماهنگی در جهت عدم تحویل خدمات ،تهسیلات به مصرف کنندگان غیر مجاز آب، کشت وبرداشت آب بیش از میزان قید شده در متن قرارداد با شرکت آب منطقه ای، برداشت غیر مجاز آب به هر طریق  در سال جاری این شورا پیگیری خواهد.