اين سد بر روي رودخانه زولاچاي بسته شده است و داراي منظره‌اي زيبا مي باشد. در آب اين سد پرندگاني آبي وجود دارد . اين سدداراي مسير خاكي بطول يك كيلومتر مي باشد .