اين رودخانه مهمترين و بزرگترين رودخانه اين شهرستان مي باشد كه در مسير خود زمينهاي زير كشت و دره هاي زيبايي را آبياري مي كند و مناظر طبيعي قشنگي را بوجود مي آورد .