اين كليسا در روستاي هفتوان قرار گرفته است . در اعياد مذهبي ارمنيان از اين كليسا براي انجام اعمال مذهبي استفاده مي كنند . اين كليسا داخل يك باغ بزرگ قرار گرفته است كه درختهاي زيادي در آن وجود دارد. اين كليسا در سال 1652 ميلادي بنا شده است .