اين كليسا متعلق به آشوريها مي باشد كه اصل اثر در زلزله ويران گشته است و جز قسمتي از ديوار كليسا باقي نمانده است . به گفته اهالي بعضي از آشوريها به اداي نماز در اين مكان مي پردازند. فقط قسمت ديوار بيروني در اين كليسا امروزه سالم مانده است . اصل بنا از بين رفته است .