كليساي مورد نظر در روستاي پتاوير قرار گرفته است . مراسم اين كليسا در روزهاي يكشنبه و كريسمس و عيد پاك مي باشد . نام كليسا ، كليساي حضرت يعقوب است . ناقوس كليسا طبق گفته سرايدار كليسا توسط افراد سود جو به سرقت رفته است .