بازدید فرماندار از محل احداث ساختمان مرکز حرفه آموزی معلولان سلماس

بازدید فرماندار  از محل احداث ساختمان مرکز حرفه آموزی معلولان سلماس
فرماندار از محل احداث ساختمان مرکز حرفه آموزی معلولان سلماس بازدید کرد.

فرماندار به همراه امام جمعه و مدیرعامل موسسه خیریه بوتراب عترت از محل احداث ساختمان مرکز حرفه آموزی معلولان سلماس بازدید کرد.