آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه سلماس

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می دارد:

 1. آقای ناصر اخلاقی اولقی فرزند رسول  کد نامزد 15
 2. آقای یعقوب رضازاده فرزند حسن مشهور به سردار نیروی انتظامی کد نامزد 41
 3. آقای حسین رمزی قره قشلاقی فرزند رضا  مشهور به رزمی کد نامزد 42
 4. آقای مالک رونقی قره قشلاقی فرزند سلطانعلی  مشهور به علی کد نامزد 45
 5. آقای علی سلیمانی قزلجه فرزند سلطانعلی  کد نامزد 47
 6. آقای محمد طالعی فرزند بابا  کد نامزد 51
 7. آقای صفر قویدل قره قشلاقی فرزند محمد علی کد نامزد 54
 8. آقای علی کهن سال تمر فرزند کریم  کد نامزد 58
 9. آقای محسن مافی فرزند عرب  مشهور به قربان کد نامزد 61
 10. آقای بایرامعلی محمدنژاد فرزند قاسم  کد نامزد 62
 11. آقای محرم موسالو فرزند حسین  کد نامزد 68
 12. آقای مهدی مهدی زاده فرزند رستم  کد نامزد 67
 13. آقای حمید میرزایی حبشی فرزند محمود  مشهور به مهندس/ مهندس محمودی کد نامزد 69
 14. آقای جعفر نوری یوشانلوئی فرزند سلمان  کد نامزد 71

 

ضمناً اضافه می نماید تبلیغات انتخاباتی از روز پنج شنبه مورخ 24/11/1398 آغاز می شود و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

 

مرتضی اصغری
فرماندار و رئیس هیئت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه سلماس