بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس از واحد مددکاری شهید کریم پور بهزیستی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس از واحد مددکاری شهید کریم پور بهزیستی