بازدید میدانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان سلماس از مسیرهای دسترسی پلاک های ثبتی پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان

بازدید میدانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان سلماس از مسیرهای دسترسی پلاک های ثبتی پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان
معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان سلماس از مسیرهای دسترسی پلاک های ثبتی پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان جهت تامین اراضی جهش تولید مسکن و مشکلات اجرایی پیشرو... بازدید میدانی کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید میدانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان،شهردار، رئیس اداره راه و شهرسازی سلماس، نمایندگان و کارشناسان اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و معاون عمران و شهرسازی و کارشناسان شهرداری سلماس از مسیرهای دسترسی پلاک های ثبتی پیشنهادی اداره کل راه و شهرسازی استان جهت تامین اراضی جهش تولید مسکن و مشکلات اجرایی پیشرو...