سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک

سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک
اول ذی الحجه سالروز نورانی ترین پیوند هستی ، سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک.

اول ذی الحجه سالروز نورانی ترین پیوند هستی ، سالروز ازدواج فرخنده حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) مبارک.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس