روز کارگر مبارک

روز کارگر مبارک
11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر بر زحمتکشان جامعه گرامی باد.

"این دستی است که هرگز آتش به آن نمی رسد."

11 اردیبهشت روز جهانی کار و کارگر بر زحمتکشان جامعه گرامی باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس