بررسی مسائل ومشکلات بهداشتی ودرمانی شهرستان سلماس

بررسی مسائل ومشکلات بهداشتی ودرمانی شهرستان سلماس
با حضور دکتر اقازاده ریس دانشگاه علوم پزشکی استان واصغری فرماندار ومسئولین شبکه بهداشت ودرمان مسائل ومشکلات درمانی وبهداشتی این شهرستان مورد بررسی قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛اصغری فرماندار سلماس گفت تلاشهای خوبی درجهت ارتقاء بهداشت ودرمان انجام گرفته ولی تلاش وایجاد امکانات بیشتر با توجه به شاخص های شهرستان ضروری است
درمانگاه تخصصی این شهرستان دربهترین فضا وبا امکانات کامل برای مردم ارائه خدمات واخیرا دوپزشک متخصص ویژه اوژانس مشغول بکار میباشند
وی گفت برای بیمارستان جدید الاحداث این شهرستان درسالجاری ۴۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته که فقط ۲۵ % پیشرفت فیزیکی دارد فرماندارسلماس ضمن انتقاد از مکان ازمایشگاه مرکزی شهر گفت برای طرحهای درمانی وبهداشتی درکمیته برنامه ریزی اعتبارات خوبی منظورشده که پیگیری مسئولین را می طلبد.
اقازاده فرماندار سلماس نیز گفت: با توجه به شاخص های شهرستان ونیاز این شهرستان تکمیل بیمارستان جدیدالاحداث ضروری وما درسال اینده پیگیر جذب اعتبارات وتبدیل بیمارستان از ۱۶۰ به ۲۶۰ تختخوابی خواهیم بود.
وی به نیاز شهرستان به ازمایشگاه جدید گفت: با همکاری وتعامل مسئولین ازمایشگاه مرکزی این شهرستان بزودی در۴ طبقه عملیات ساختمانی شروع خواهدشد
این مسئول با اشاره به احداث ساختمان دانشکده پرستاری نیزگفت: ساختمان دانشکده با ۴۰% پیشرفت موردرضایت نبوده ودرجهت تکمیل ساختمان پیگیری خواهیم کرد .