بازید فرمانداراز نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تاکسی های شهری سلماس

بازید فرمانداراز نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تاکسی های شهری سلماس
فرمانداراز نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تاکسی های شهری سلماس بازدیدکرد.

فرماندار در بازدید از نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی در تاکسی های شهری سلماس ضمن خداقوت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت حفظ سلامت رانندگان و همشهریان سلماسی تاکید کرد.