دیدار فرماندار و مسئولان با امام جمعه سلماس

بــه گــزارش روابــط عمــومی فرمانــداری شهرســتان ســلماس؛ فرمانــدار شهرســتان ســلماس بــه همـراه اعضــای شـورای اداری شهرســتان ســلماس در دیـدار بــا امــام جمعـه ســلماس در محــل دفتر امـام جمعـه سـلماس ضـمن تبریـک هفتـه دولـت و ایـام مبـارک ذی الحجـه بـویژه عیـدین ســعیدین قــربن و غــدیر خــم اظهــار داشــت: هفتــه دولــت یــادآور شــهادت شــهیدین رجــایی و بـاهنر دویـار دیـرین انقـلاب اسـلامی و امـام و اسـوه و الگوهـای مـدیریت و کـارگزاری در نظـام جمهوری اسلامی می باشد.

مرتضی اصغری  ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و نیز تبریک هفته دولت به تمامی کارکنان دولت و روسای دستگاههای دولتی اظهار کرد: تاریخ ایران اسلامی همواره شاهد ایثارگری ها واز خود گذشتگی های دلیر مردانی بوده که غیرازخدا هیچ نمی دیده و تمام هدفشان خدمت به خلق اعتلای انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: هفته دولت فرصتی است تا نیروهای خدوم دولت در تجدید پیمان با شهیدان رجایی و باهنر افق های تازه ای از پیشرفت و توسعه را طراحی حماسه اقتصادی را به منصه ظهوررسانده و زمینه های رشد وپیشرفت روزافزون کشور را درحیطه های مختلف به ویژه در زمینه گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی و اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی مدیریت جهادی فراهم آورند.

فرماندار سلماس افزود: در هفته دولت سال ۹۸ ،۶۳ پروژه مختلف برای افتتاح و کلنگ زنی در سلماس داریم  که با اعتبار بالغ بر ۱۴۵ میلیون تومان آماده شده است و از جمله پروژه های افتتاحی در هفته دولت کلینیک تخصصی بیمارستان خانم الانبیای سلماس می باشد.
حجت الاسلام محمـد موسـوی در ادامـه بـا گرامیداشـت یـاد و خـاطره شـهیدان رجـایی و بـاهنر افزود: هفته دولـت هفتـه قـدردانی و نکوداشـت خـون شـهیدان و دولتمـردان اسـت کـه در مـدت کوتـاه خــدمت خـویش کارهــای بـزرگ و مانــدگاری را انجـام دادنــد کـه ویژگــی هـای ایــن دو شخصیت برجسته باید سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد امام جمعـه سـلماس در پایـان گفـت: نظـام اقـدامات و دسـتاوردهای خـوبی در شهرسـتان داشـته است که مسئولان باید آنها را در هفته دولت برای مردم بازگو کنند