اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای توسعه و حمایت

اطلاعیه برگزاری انتخابات شورای توسعه و حمایت
اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان سلماس

اطلاعیه شماره یک

فرمانداری شهرستان سلماس

اطلاعیه برگزاری اولین  دوره انتخابات  شورای توسعه و حمایت در سطح شهرستان

 شهرستان سلماس

در راستای اجرای ماده "شش" تصویب نامه شماره   67735/ت مورخ 95/06/06   هیات   وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ، اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهارشنبه تاریخ 1398/08/29 در محل فرمانداری شهرستان سلماس رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد  دارای پروانه فعالیت از فرمانداری شهرستان سلماس، دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات، به دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند .

الف : سازمان هایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "نماینده سازمانهای مردم نهاد در  شورای توسعه و حمایت " هستند، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده، حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ نشر این آگهی اقدام نمایند.

ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند، می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت 98/08/27 در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند .

*مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورودبه جلسه رای دهندگان  و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است:

1. تصویر پروانه  فعالیت صادره از فرمانداری شهرستان سلماس.

2. تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور  مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره  سازمان مردم نهاد .

3. اصل صورتجلسه هیات مدیره  سازمان مردم نهاد  مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).

4. یک قطعه عکس 4×3برای  نماینده .

5. تصویر صفحه اول شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.

*لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است .

*محل ثبت نام :

دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد  مستقر در معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان سلماس.

دبیرخانه سازمانهای مردم نهاد شهرستان سلماس