جلسه مشترک سرپرست فرمانداری ،شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر سلماس

جلسه مشترک سرپرست فرمانداری ،شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر سلماس
جلسه مشترک سرپرست فرمانداری ،شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر سلماس در سال 1401

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه مشترک سرپرست فرمانداری ،شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر سلماس درپیرامون بررسی ،برنامه ریزی و زمینه سازی مناسب درجهت توسعه عمران و آبادانی شهر سلماس در سال 1401

روندتوسعه همه جانبه سلماس امسال باوحدت وهماهنگی مجموعه ادارات وارگانهای ذیربط به سرعت غیر قابل تصور به پیش خواهد رفت که سال بسیار پرکار وتلاش برای مسؤلین ومدیریت شهری وسالی پرخیر وبرکت برای مردم شریف خواهد بود.