دیدار منتخب مردم شریف سلماس با فرماندار شهرستان سلماس

دیدار منتخب مردم شریف سلماس با فرماندار شهرستان سلماس
دیدار منتخب مردم شریف سلماس با فرماندار شهرستان سلماس در محل دفتر فرماندار