25 اسفند سالروز شهادت سردار رشید اسلام، شهید مهدی باکری گرامی باد .

25 اسفند سالروز شهادت سردار رشید اسلام، شهید مهدی باکری گرامی باد .
25 اسفند سالروز شهادت سردار رشید اسلام، شهید مهدی باکری گرامی باد .

25 اسفند سالروز شهادت سردار رشید اسلام، شهید مهدی باکری گرامی باد .

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس