فرماندار سلماس خبرداد:

تاپایان سال ۳۱ روستای شهرستان سلماس ازنعمت گاز برخوردارخواهند شد

تاپایان سال ۳۱ روستای شهرستان سلماس ازنعمت گاز برخوردارخواهند شد
مرتضی اصغری فرماندار این شهرستان بهمراه کارگروه توسعه وعمران روستایی از ده روستای مرکز دهستان کنار پروژ بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ درجریان این بازدیدها ازطرحهای عمرانی دردست اجراء درروستاها وبا اهالی ودهیاران وشوراهای اسلامی مسائل ومشکلات روستاها مورد بررسی قرار گرفت .
فرماندار سلماس گفت : دراین شهرستان کارگروه توسعه وعمران روستایی تشکیل یافته که مسائل ومشکلات روستاها دراین کارگروه مطرح وپیگیری واقدامات انجام میشود وبازدیدهای میدانی کارگروه توسعه با روستائیان مطرح میشود .
بااین اقدامات بتوان جلو مهاجرت روستائیان جلوگیری وشرایط سرمایه گذاری واشتغال درروستاها را بوجود اورده شود .
فرماندار این شهرستان گفت : درطول سال گذشته اقدامات چشمگیری درروستاها درزمینه های خدماتی واموزشی وبهداشتی انجام گرفته ولی باز نیاز ومشکلات درروستاها وجود دارد وباید بصورت جهادی مسئولین دراین مورد تلاش نمایند .
اصغری گفت : هم اکنون ۶۵٪ جمعیت روستایی ازنعمت گاز برخوردار بوده وعملیات اجرایی در۳۱ روستا ازپیشرفت قابل توجهی برخورداربوده که تا پایان سال درهفته دولت ودهه فجر امسال مورد بهره برداری قرارخواهند گرفت .
وی گفت : برای عملیات گازرسانی ۳۱ روستای این شهرستان بالغ بر۲۸ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده وبا بهره برداری این روستاها ازگاز ۱۳٪ بهره مندی روستایی افزایش وبه ۷۸٪ خواهدرسید وبالغ بر ۳۲۰۰ خانوار ۳۱ روستا ازنعمت گاز برخوردار خواهند شد .
فرماندار این شهرستان به اتمام مطالعات گازرسانی به ۲۷ روستای دیگر این شهرستان نیز اشاره کردوگفت : کارهای مطالعاتی به ۲۷ روستای این شهرستان به اتمام واماده واگذاری به پیمانکار میباشد .