بررسی مسائل ومشکلات فضاهای اموزشی بخش مرکزی شهرستان سلماس

بررسی مسائل ومشکلات فضاهای اموزشی بخش مرکزی شهرستان سلماس
بمنظور بررسی مسائل ومشکلات فضاهای اموزشی روستاهای بخش مرکزی این شهرستان، فرماندار از چند واحد آموزشی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرمانداروریس شورای اموزش وپرورش وجمعی ازاعضا شورای اموزش وپرورش ازنزدیک با تعدادی از مدارس روستاهای بخش مرکزی بازدید نمودند
درجریان این بازدیدها حسین خیرجویی به مشکلات فضاهای اموزشی بخش مرکزی اشاره کرد و گفت : 40% فضاهای اموزشی دراین بخش فرسوده ونیاز به بازسازی دارند وبرای دانش اموزان در روستاهای این بخش بیش از 50 کلاس درسی نیازبوده است
ایشان درجریان این بازدیدها ازمدارس روستاهای بخش مرکزی به بهره برداری 2 مدرسه 12 کلاسه درروستاهای سیلاب وهفتوان نیز اشاره کرد و گفت بهره برداری مدرسه 12 کلاسه درروستای ملحم مشکلات اموزشی این روستای پرجمعیت را رفع نموده وبا افتتاح این دومدرسه مشکلات این دوروستا نیز حل خواهدشد
اصغری فرمانداراین شهرستان به راه اندازی مدرسه شبانه روزی ومدرسه دبیرستان درروستاهای این بخش اشاره نمود وگفت با مشارکت خیرین خیراندیش این شهرستان مشکلات فضاهای اموزشی دراین شهرستان کاهش خواهدیافت .