آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامى شهر سلماس

آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامى شهر سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ آگهى تأیید صحت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامى شهر سلماس منتشر یافت.