آگهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حوزه انتخابیه سلماس

آگهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران  حوزه انتخابیه سلماس
آگهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران حوزه انتخابیه سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

آگهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
حوزه انتخابیه سلماس