روز معلم

روز معلم
’دوازدهم اردیبهشت’ سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد.

🌷’دوازدهم اردیبهشت’ سالروز شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد.

‘ روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس’