بازدید نماینده ویژه ریس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید نماینده ویژه ریس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان 250 تخت خوابی سلماس

🔺وزیر بهداشت و معاون وزیر راه قول مساعد دادند تا یک سال آینده پروژه بیمارستان سلماس به اتمام خواهد رسید.