دیدار جمعی از مدیران کل ‌و مشاوران وزارت جهادکشاورزی در حوزه های آب و خاک، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی و توسعه صادرات ازشهرستان سلماس

دیدار جمعی از مدیران کل ‌و مشاوران وزارت جهادکشاورزی در حوزه های آب و خاک، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی و توسعه صادرات ازشهرستان سلماس
جمعی از مدیران کل ‌و مشاوران وزارت جهادکشاورزی در حوزه های آب و خاک، صنایع تبدیلی، صنایع غذایی و توسعه صادرات ازشهرستان سلماس دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بمنظور بررسی مسائل ومشکلات کشاورزی ودامداری این شهرستان  با حضور جمعی از مدیران کل ومشاوران وزیر جهاد کشاورزی درحوزه های اب وخاک صنایع تبدیلی وصنایع غذایی وتوسعه صادرات و فرمانداراین شهرستان وجمعی از صادرکنندگان وباغداران ودامداران این شهرستان درسالن شهید سالمی فرمانداری جلسه برگزارشد .
دراین جلسه مشکلات شهرستان درحوزه های مختلف توسط مدیر جهاد کشاورزی ومسئولین واحدها وکشاورزان وصادرکنندگان مطرح گردید . 

شهرستان سلماس یکی ازشهرستانهای مستعد درامرکشاورزی ودامداری بوده وکارشناسان بعدازجلسه ازباغات وصنایع تبدیلی ودامداری های سنتی وصنعتی بازدید نمودند .