روز خبرنگار

روز خبرنگار
روز خبرنگار مبارک

17 مرداد، روز خبرنگار بر کلیه خبرنگاران و اصحاب رسانه مبارک باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس