سالروز شهادت حاج عماد مغنیه، سرباز دلیر جبهه مقاومت گرامیبـــــاد.

سالروز شهادت حاج عماد مغنیه، سرباز دلیر جبهه مقاومت گرامیبـــــاد.
سالروز شهادت حاج عماد مغنیه، سرباز دلیر جبهه مقاومت گرامیبـــــاد.

سالروز شهادت حاج عماد مغنیه، سرباز دلیر جبهه مقاومت گرامیبـــــاد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس