بازدید فرماندار ازفضاهای اموزشی دردست احداث درروستاهای بخش کوهسار سلماس

بازدید فرماندار  ازفضاهای اموزشی دردست احداث درروستاهای بخش کوهسار سلماس
بازدید فرماندار شهرستان سلماس ازفضاهای آموزشی دردست احداث درروستاهای بخش کوهسار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بخشدارکوهساردرجریان بازدید فرماندارازمدارس دردست احداث دربخش کوهساراین شهرستان گفت : اکثر روستاهای این بخش فاقد مدرسه ویا دانش اموزان درمدارس کانکسی واستیجاری مشغول تحصیل میباشند واین مشکلات باعث شده که دانش اموزان ازتحصیل جامانده ویا ترک تحصیل نمایند.
خوشبختانه به همت خیرین مدرسه ساز ۴ مدرسه درروستاهای محروم ونیازمند احداث وتحویل اموزش وپرورش گردیده وچندین مدرسه نیز دردست احداث میباشد که یکی ازمدارس درروستای چهریق هنرستان شبانه روزی بوده که هم اکنون از ۸۵٪ پیشرفت فیزیکی برخورداربوده که با بهره برداری ازاین هنرستان دانش اموزان دخترانه این منطقه بتوانند ازحرفه اموزی بهره مند شوند.
عسگری فرمانداراین شهرستان نیزگفت : انشالله تا یکسال اینده با بهره برداری ازچندین طرح درزمینه های مختلف بتوانیم ضریب توسعه دراین بخش را افزایش دهیم .