بررسی مسائل ومشکلات گاز شهرستان سلماس

بررسی مسائل ومشکلات گاز شهرستان سلماس
با حضور شیخی مدیرعامل گازاستان ونماینده مردم درمجلس شورای اسلامی واصغری فرماندار مسائل ومشکلات گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی, وکوهسار مورد بررسی قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ مرتضی اصغری فرمانداراین شهرستان گفت : 45 روستای بخش مرکزی این شهرستان, ازگازطبیعی, برخوداربوده که تنها 60% روستاهای بخش,مرکزی, ازگاز طبیعی برخوردارمیباشند وبیش از90% جمعیت شهری نیز ازاین نعمت برخوردار و متاسفانه دربخش کوهسار هیچ روستایی برخوردار نیست و اولویت شرکت گاز استان گازرسانی به مناطق محروم ومرزی, بوده وتا پایان سال اینده بیش ازنصف روستاهای, این بخش ازنعمت گاز برخوردار خواهند شد
شیخی مدیرعامل گاز استان نیز دراین جلسه گفت: هدف خدمتگزاران نظام درشرکت گازاستان ارائه خدمات به مناطق کمترتوسعه یافته وگارسانی به روستاهای مرزی, استان بوده ودردستور کارقرارگرفته است.
درپایان جلسه, مدیرعامل شرکت گاز وهیت همراه و فرماندار ونماینده مردم ازنزدیک با عملیات گازرسانی به روستاهای بخش کوهسار این شهرستان بازدید,نمودند.