بازدید میدانی سرپرست فرماندار شهرستان سلماس از روستاهای دیرعلی و پکاجیک کره سنی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ بازدید میدانی سرپرست فرماندار شهرستان سلماس به همراه جمعی از روسای ادارات از روستاهای دیرعلی و پکاجیک کره سنی و بررسی مسایل و مشکلات روستاها.