آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سلماس

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر سلماس