شهادت پیشوای مهرورزی و بردباری امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد.

شهادت پیشوای مهرورزی و بردباری امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد.
شهادت پیشوای مهرورزی و بردباری امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد.

شهادت پیشوای مهرورزی و بردباری امام موسی کاظم(ع) تسلیت باد.
روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس