دیدار نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با فرماندار و امام جمعه سلماس

دیدار نامزدهای یازدهمین دوره مجلس  شورای اسلامی با فرماندار و امام جمعه سلماس
دیدار کاندیدها به همراه منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مردم شریف سلماس با فرماندار و امام جمعه سلماس در دفتر امام جمعه حضوریافتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ عصر دیروز با دعوت امام جمعه شهرستان سلماس اکثرکاندیدها بهمراه منتخب یازدهمین دوره مجلس  شورای اسلامی مردم شریف دردفتر امام جمعه حضوریافتند.

دراین جلسه امام جمعه این شهرستان خدمت درنظام جمهوری اسلامی درهر مسّولیت را برای مردم را نوعی عبادت دانسته وازنامزدهای انتخابات وتمامی کارشناسان وصاحبنظران خواست تا منتخب مردم را درجهت خدمت وپیشرفت درتمامی زمینه ها وارائه راهکارهمراهی نمایند.
اصغری فرماندار سلماس درادامه این جلسه درخصوص برگزاری انتخابات گفت: هدف اعضای هیات اجرایی ومجریان انتخابات اجرای قانون وبیطرفی بوده وخوشبختانه همانند انتخابات گذشته دراین شهرستان مشارکت مردم درپای صندوقهای رای مثال زدنی بود واین شهرستان ازنظر مشارکت دررتبه بالایی دراستان قراردارد.
درادامه نامزدهای شرکت کننده ازتعامل وبرگزارکنندگان انتخابات قدردانی وامادگی خودرا جهت همکاری با منتخب مردم درجهت خدمت روزافزون به مردم تاکیدنمودند وبرای منتخب مردم تبریک وارزوی موفقیت نمودند
درپایان این جلسه منتخب مردم نیز ازنامزدهای انتخاباتی خواست تا درجهت پیشرفت همه جانبه این شهرستان ومطالبات قانونی مردم وایجاد امکانات همکاری نمایند .
 یعقوب رضازاده در۲ اسفند با حضور حماسه مردم درپای صندوقهای رای بعنوان نماینده مردم دریازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شده است .