اغاز عملیات اجرایی وساخت وساز سازه های واحدهای گلخانه ای شهرستان سلماس

اغاز عملیات اجرایی وساخت وساز سازه های واحدهای گلخانه ای شهرستان سلماس
با حضور جمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی عملیات اجرایی وساخت وساز سازه های واحدهای گلخانه ای شهرک کشاورزی درشک این شهرستان کلنگ زنی شد .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ با حضور جمعی ازمسئولین استانی وشهرستانی عملیات اجرایی وساخت وساز سازه های واحدهای گلخانه ای شهرک کشاورزی درشک این شهرستان کلنگ زنی شد .
شهرک گلخانه ای درشک سلماس در۵۰ هکتارزمین احداث شده وبرای تکمیل زیرساختهای این شهرک ازقبیل محوطه سازی ، برق ، اب ، گازرسانی بالغ بر۷ میلیاردتومان هزینه شده است .
با دریافت تسهیلات بانکی اولین سرمایه گذاردراین شهرستان عملیات اجرایی وساخت وساز سازه برای احداث واحدهای گلخانه ای اغاز شد .
 درشهرک کشاورزی این شهرستان ۱۷ سرمایه گذار مستقر وبعدازدریافت تسهیلات ومجوز فعالیت خودرا شروع خواهند کرد .
درشهرک کشاورزی این شهرستان ۵۴ قطعه قابل واگذاری جهت احداث واحدهای گلخانه ای بوده ودرهرهکتار برای ۱۲ نفر ایجاد اشتغال ودرمجموع بصورت مستقیم دراین شهرک ۵۰۰نفر ایجاد اشتغال خواهدشد .
 مدیر شهرکهای کشاورزی استان درعملیات کلنگ زنی دراین شهرک گفت : ۵۰۰ هکتار ازاراضی منابع طبیعی دراستان به لحاظ وجوداب وبرق وگاز واخذسند ازاموراراضی اماده بوده که با راه اندازی شهرک های کشاورزی دراستان به ۱۰۰۰ هکتار خواهدرسید
جفایی گفت : هم اکنون دراستان ۴۷۱ هکتار با ۸ شهرک کشاورزی دراستان وجودداشته که در۵ شهرک به لحاظ ورود سرمایه گذار فعالیت دارند ودرسلماس نیز ازامروز ۱۷ سرمایه گذار دراین شهرک فعالیت خودرا اغاز ودرشهرستانهای بوکان ومیاندواب نیز بزودی شروع خواهدشد .