برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر بازار شهرستان سلماس

برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر بازار شهرستان سلماس
برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر بازار شهرستان سلماس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ جلسه کمیسیون نظارت بر بازار شهرستان سلماس با حضور فرماندارسلماس در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سلماس برگزار گردید.