بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس از مرکز اورژانس اجتماعی 123

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان سلماس از مرکز اورژانس اجتماعی 123