بازدید سرزده فرماندار از دانشگاه پیام نور واحد سلماس

بازدید سرزده فرماندار از دانشگاه پیام نور واحد سلماس
فرماندار از دانشگاه پیام نور واحد سلماس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار در بازدید از دانشگاه پیام نور واحد سلماس ضمن دیدار و خداقوت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی جهت حفظ سلامت کارکنان و کلیه مراجعان تاکید کرد.