14 تیرماه روز شهرداری و دهیاری

14 تیرماه روز شهرداری و دهیاری
تیرماه روز شهرداری و دهیاری به فعالان عرصه مدیریت شهری و روستایی گرامی باد.

14تیرماه روز شهرداری و دهیاری به فعالان عرصه مدیریت شهری و روستایی گرامی باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس