بهره برداری ازیک مرکز واکسیناسیون تجمیعی درشهرستان سلماس

بهره برداری ازیک مرکز واکسیناسیون تجمیعی درشهرستان سلماس
درگام پنجم طرح شهید سلیمانی ساختمان کانون سپاه این شهرستان دراحتیار مرکز واکسیناسیون قرارگرفت .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ ‘میرکاظمی’ فرمانده سپاه این شهرستان دربهره برداری ازاین مرکز گفت : بخاطر تعامل وهمکاری برای مقابله با این ویروس واطاعت ازمنویات مقام معظم رهبری وبمنظور کاهش ازدحام درمراکز واکسناسیون این ساختمان برای تسریع دراین امردراختیار مرکزبهداشت قرارگرفت

فرمانده سپاه سلماس همچنین گفت: وظیفه ذاتی سپاه خدمت بی منت به مردم بوده ودرتمامی سختیها درکنارمردم خواهدبود ودرزمان شیوع این بیماری اقدامات سپاه وبسیجیان اجرای طرح مواسات درشهرستان وطرح شهید سلیمانی وهمراهی با کادردرمانی وبهداشتی شهرستان جهت مقابله با ویروس وخدمت به مردم خصوصا نیازمندان بوده است.

‘علی اکبر عسکری’ فرماندار سلماس نیز ازتلاشهای شبانه روزی سپاه وبسیجیان دراجرای طرح شهید سلیمانی وهمکاری با مراکزدرمانی شهرستان قدردانی نمود.