ادامه محدودیت‌ها با تمدید طرح فاصله گذاری اجتماعی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس؛ فرماندار سلماس در جلسه شهرستانی مدیریت کرونا در محل سالن جلسه شهید سالمی فرمانداری گفت: با تمدید طرح، دانشگاه‌ها و مدارس تا بیستم فروردین تعطیل خواهند بود، در ادارات نیز طبق رویه سابق، یک سوم کارکنان به صورت شیفتی در محل کار حضور خواهند یافت و کنترل خودروها ورودی و خروجی به شهرستان نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

مرتضی اصغری ضمن قدردانی ازهمراهی وهمکاری مردم دراجرای فاصله گذاری اجتماعی دراین شهرستان نیز گفت : همکاری مردم در۱۳ فروردین ودرادامه این طرح درتمامی زمینه ها با مجریان این طرح بسیار موثر وچشمگیر بوده است

فرماندارسلماس درادامه افزود :با توجه به اینکه نصف جمعیت این شهرستان درروستاها ساکن بوده بایستی ازترددروستائیان به شهر وبالعکس دهیاران وشوراهای اسلامی درروستاها همکاری نمایند .

اصغری درادامه به گندزدایی درشهرسلماس وتازه شهر توسط شهرداریها ودرتمامی روستاهای تابعه این شهرستان با حضورروستائیان وتلاش شبانه روزی گردههای جهادی اشاره کردوگفت : مادرسایه همدلی وبا اتحاد وباهم بودن توانستیم سطح شهرستان را گندزدایی وسمپاشی نمائیم وهمکاری مردم واقعا چشمگیرمیباشد

فرماندار ازسعه صدر اصناف وهمکاری انان درتعطیل نمودن مغازه های خود واز واحدهای که بصورت بهداشتی ورعایت مقررات به مردم ارائه خدمات می نمایند قدردانی نمودند .

فرماندارسلماس درخاتمه ازمجریان فاصله گذاری اجتماعی وکادردرمانی وبهداشتی این شهرستان تشکر کرد