میلاد آئینه محمدی، حضرت علی اکبر(ع)و روز جوان بر عموم شهروندان بخصوص جوانان سلماسی مبارک باد.

میلاد آئینه محمدی، حضرت علی اکبر(ع)و روز جوان بر عموم شهروندان بخصوص جوانان سلماسی مبارک باد.
میلاد آئینه محمدی، حضرت علی اکبر(ع)و روز جوان بر عموم شهروندان بخصوص جوانان سلماسی مبارک باد.

میلاد آئینه محمدی، حضرت علی اکبر(ع)و روز جوان بر عموم شهروندان بخصوص جوانان سلماسی مبارک باد.

«روابط عمومی فرمانداری سلماس»