جلسه هماهنگی برای امورات شهرداری تازه شهر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس,با حضور نماینده محترم شهرستان و دادستان گرامی و شهردار شهر تازه شهر در فرمانداری شهرستان سلماس ضمن دیدار با سرپرست فرمانداری سلماس در مورد مشکلات و مسائل مربوط به شهر تازه شهر گفت وگو کردند.