معرفی سرپرست جدید نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان سلماس

معرفی سرپرست جدید نمایندگی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان سلماس
با حضورجباری مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان افراسیاب گراوند بعنوان سرپرست میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری این شهرستان معرفی وازحمات ریس قبلی تجلیل شد

با حضورجباری مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان افراسیاب گراوند بعنوان سرپرست میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری این شهرستان معرفی وازحمات ریس قبلی تجلیل شد
"اصغری" فرماندار سلماس گفت شهرستان سلماس دارای ۵۴ اثر ثبت شده داشته که توجه خوبی انجام نشده است و باتوجه به اهمیت گردشگری وظرفیت این شهرستان باید دراین زمینه سرمایه گذاری و نگذاریم اثار ما ازبین برود
"جباری" مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نیز گفت: امسال برای مرمت وبازسازی اثارتاریخی استان سرمایه گذاری خوبی انجام گرفته و درسال اینده کول تپه این شهرستان مرمت وبازسازی خواهدشد