‘9 اردیبهشت ماه’ روز ملی شوراها

‘9 اردیبهشت ماه’ روز ملی شوراها
‘9 اردیبهشت ماه’ روز ملی شوراها بر تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان سلماس گرامی باد.

‘9 اردیبهشت ماه’ روز ملی شوراها بر تمامی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان سلماس گرامی باد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان سلماس